Vendim për ndarjen e Çmimit Shtetëror “Nëna Terezë” në vitin 2018

Në bazë të neneve 8,9,11,12,13, 17,18 dhe 19 të Ligjit për çmimet shtetërore dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për çmimet shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 52/06, 54/07 dhe 74/12 ) dhe nenet 1,4,6,8 dhe 22 nga Rregullorja për punën e Këshillit për ndarjen e Çmimit shtetëror “Nënë Tereza”, Këshilli në mbledhjen e mbajtur më dt. 13 qershor 2018 solli: …

 

 

 

Ministria e Kulturës

e Republikës së Maqedonisë ___________________

Departamenti për monitorim, zhvillim dhe përkrahje logjistike

___________________

rr.„GjuroGjakovikj“ nr.61,

1000 Shkup,

Republikae Maqedonisë

tel.: +389 (0)23240 605

faks: +389(0)23226920

e-adresa:

info@kultura.gov.mk

www.kultura.gov.mk

 

Republika e Maqedonisë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Ministria e Kulturës

Nr.

Data:

 

 

 

Në bazë të neneve 8,9,11,12,13, 17,18 dhe 19 të Ligjit për çmimet shtetërore dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për çmimet shtetërore (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 52/06, 54/07 dhe 74/12 ) dhe nenet 1,4,6,8 dhe 22 nga Rregullorja për punën e Këshillit për ndarjen e Çmimit shtetëror “Nënë Tereza”, Këshilli në mbledhjen e mbajtur më dt. 13 qershor 2018 solli:

 

VENDIM

për ndarjen e Çmimit Shtetëror “Nëna Terezë” në vitin 2018 për arritje të rëndësishme me interes shtetëror në sferën e humanizmit dhe solidaritetit njerëzor dhe për inkurajimin dhe avancimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e bashkëpunimit, si mes popujve ashtu edhe mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike, kulturore dhe fetare

 

  1. Për arritje të rëndësishme me interes shtetëror në sferën e humanizmit dhe solidaritetit njerëzor dhe për inkurajimin dhe avancimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e bashkëpunimit, si mes popujve ashtu edhe mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike, kulturore dhe fetare, Çmimi Shtetëror u ndahet:

 

  • Lençe Zdravkinit dhe
  • Omer Kaleshit

 

  1. Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit dhe do të publikohet në “Gazetën zyrtare të RM-së.

 

 

KRYETAR I KËSHILLIT

PËR NDARJEN E ÇMIMIT SHTETËROR “NËNË TEREZA”

Akademik Alajdin Abazi